Algemene Voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het personen- en goederenvervoer dat Linaari aanbiedt aan zijn klanten.
 2. Aanvragen voor het vervoer van personen of goederen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren bij voorkeur via e-mail of website. Indien dit niet mogelijk is, kan een aanvraag telefonisch gebeuren.
 3. Bij aanvraag dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het gevraagde vervoer. Deze bevatten onder meer de juiste naam, adres, gsm- of telefoonnummer, aantal personen, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer. Voor luchthavenvervoer houdt dit ook in, het vluchtnummer van de terugreis.
 4. Alle péages of tol is altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.
 5. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan Linaari niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.
 6. Facturen zijn contant betaalbaar na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10% op het totaal bedrag. Een nalatigheidintrest van 9% zal eveneens worden doorberekend ten laste van de klant, in geval de klant zijn facturen niet betaald. Klachten of bezwaren moeten binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden
  geformuleerd om ontvankelijk te zijn.
 7. Linaari benadrukt zijn professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Linaari zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 8. Linaari kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht (bv. files, stakingen, weersomstandigheden, wegenwerken, …….)
 9. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar, wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.
 10. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Linaari gevestigd is, zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.
 11. Voor uw veiligheid vragen wij dat iedereen steeds de veiligheidsgordel draagt. Roken of eten in de wagen is verboden. Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.
 12. Personen die duidelijke signalen vertonen van agressie (vb ten gevolge van openbare dronkenschap) kunnen door Linaari geweigerd worden. Dit om redenen van veiligheid gedurende het transport. Kosten aan onze wagens als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden., alsook de daaruit volgende stilstand voor Linaari.
 13. Wachttijden groter dan 30 minuten, veroorzaakt door toedoen van de klant, zullen leiden tot een schadevergoeding van 30 euro per verloren uur.
 14. Dieren zijn niet toegelaten in onze wagens, tenzij op uitdrukkelijke goedkeuring van Linaari.
 15. Bij reservatie van ons vervoer via mail of telefonisch, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, zoals weergegeven op onze website.
 16. Linaari kan éénzijdig het vertrekuur wijzigen bij een heenrit omwille van vb stakingen, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, enz.
 17. Bij annulatie binnen de 48u wordt de helft van het totale bedrag aangerekend. Binnen de 24u het totale bedrag.
 18. Voor elk contract aangegaan met de chauffeur, verklaard de huurder dat hij beroep doet op de dienst van minstens 3 uur.
 19. Kinderstoeltjes, kinderzitjes en maxi-cosi worden bij Linaari gratis ter beschikking gesteld. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden en hangen af van beschikbaarheid.